سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله مکتب اسلام  
عضو هیات تحریریه و مدیر داخلی  
1349/01/03 
 
علمی، اجرائی 
همکاری 
موسسه درراه حق  
عضو شورای نویسندگان  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
مدیر گروه تاریخ اسلام و معارف  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تهران  
نماینده اساتید و نماینده مجتمع در شورای عالی چاپ و نشر  
 
 
اجرائی 
همکاری 
نهاد رهبری ، معاونت اساتید دانشگاه ها  
استاد راهنما و مشاور 
 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
دانشگاه غیر انتفاعی جابر ‏بن حیان رشت 
هیات موسس و هیات ‏امناء  
 
 
علمی، اجرائی 
همکاری 
مجتمع آموزش عالی قم 
مدیر گروه الهیات و ‏هیأت تحریریه مجله ‏مجتمع آموزش عالی 
 
 
علمی، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور 
مسئول کمیته ‏گزینش استاد و هیات ‏علمی 
 
 
علمی، اجرایی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی  
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
دانشگاه علوم تربيتي و قضائي قم 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
دانشگاه شهید محلاتی 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
مؤسسه در راه حق 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي