تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1375 
تاریخ اسلام 
دانشگاه تهران 
0.00 
اجتهاد