اسلام پایه گذار دانش و تکنیک
47 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1354، سال شانزدهم - شماره 8 » 5 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیدا است که ملتهای عقب‏مانده(یا عقب نگهداشته‏ شده)گاهی در اثر نفوذ استعمار فکری و فرهنگی، چنان خود را می‏بازند که همهء سوابق درخشان خود را فراموش نموده و احساس حقارت می‏کنند و حتی‏ استعمارگران آنچنان تاریخ آنها را واژگونه می‏ نگارند که نتوانند سر بلند کنند و با الهام از عظمت‏ گذشته،استعدادهای مادی و معنوی خویش را بسیج‏ کنند و خویشتن را از نو بسازند!یک نمونه روشن‏ آن،تاریخ علوم و اکتشافات است که در آنها همهء تلاشها بر آن است که سوابق آنرا به غرب نسبت‏ دهند و از بنیانگذران اصلی(شرق اسلامی)نامی‏ برده نشود.ولی با اینحال پیشرفت و عظمت تمدن‏ اسلامی بیش از آنست که در یک مقاله(حتی یک‏ کتاب)بررسی شود و نقش اسلام در پی‏افکنی نهضت‏ علمی،چنان روشن است که قابل انکار نیست.