سفری به اعماق وجود انسان: اعصاب شبکه ارتباطی بدن
45 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » تیر 1355، سال هفدهم - شماره 7 » 4 صفحه - از 55 تا 58
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کشور عظیمی را در نظر بگیرید که‏ دارای ساختمانها،عمارات،ادارات،معابر و مراکز،وسایل ارتبای مجهز و قوی،شبکه‏ برق لوله‏کشی آب و گاز و...نیز کارخانه‏های‏ تولید،و انبارهای خواربار و دهها و صدها قسمت دیگر با میلیونها کار و دهها و صدها قسمت دیگر با میلیونها کارگر و کارمند و انسان است،که هریک موظفند تا وظیفهء خود را بنحو صحیح انجام دهند،فقط بوسیلهء سازمانهای اداری و خطوط ارتباطی‏ مانند تلفن،تلگراف و فرستنده و گیرنده‏ است که ارتباط آن‏ها را با یکدیگر حفظ می‏کنند و به موقع از خطر با خبر،و بموقع‏ دستورات لازم را صادر می‏کنند.