نظری به قوانین جزایی اسلام (3): سیر اجمالی تاریخ جزاء
42 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1358، سال نوزدهم - شماره 5 » 4 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در گذشته از ضرورت قوانین جزا و لزوم اجرای آن بحث شد و گفتیم که حیات و- سعادت و امنیت جامعه و سلامت محیط و حفظ حقوق فردی و اجتماعی نیازمند اجرای چنین‏ قوانینی است و نیز خاطرنشان ساختیم که قوانین جزائی اسلام در اجتماعی قابل اجرا و- پیاده شدن است و هنگامی مفید و سازنده است که محیط،اسلامی باشد و همهء قوانین اسلام‏ پیاده شود وگرنه در یک اجتماع غیر اسلامی و سراسر فاسد و در رژیم طاغوتی،آن آثار سازنده و حیاتبخشی که در محیط و حکومت اسلامی دارد،نخواهد داشت.