نظری به قوانین جزایی اسلام (10): شرایط و قیود حد سرقت
44 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » بهمن 1358، سال نوزدهم - شماره 11 » 6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفکر در آیات شش‏گانه فوق همانطور که در پیش آوردیم«زندگی»انسان را از ابتدای شروع و خلقت او تا انتها و معاد و برگشت یا زندگی مجدد او شرح داده و در فاصله بین این مبداء و معاد زندگی در این‏ جهان را در اجتماع انسان‏ها با بهره‏گیری‏ از قوانین مسلم طبیعی(که انسان باید آنها را بشناسد و بکار گیرد)رسم کرده و هم گذشته‏ و هم حال و هم آینده نوع انسان را نشان‏ داده است.